Nový projekt spolufinancovaný Európskou úniou
„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť POLYGRAF PRINT spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií za účelom  zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.

Názov projektu

Inovácia produkčného procesu v spoločnosti POLYGRAF

PRINT spol. s r.o.

Hlavný cieľ projektu

Inovácia výrobného procesu pre zvýšenie objemu, kvality a zefektívnenie výroby.

Očakávané výsledky

  • zabezpečenie vyššej automatizácie kontroly kvality, a tým vyššej kvality pofalcovaných hárkov,
  • skrátenie výrobných časov,
  • skrátenie dodacích lehôt,
  • zabezpečenie plynulosti výrobného procesu,
  • zvýšenie produktivity práce,
  • zlepšenie operatívnosti výroby.

Kontrahovaná výška NFP

118 961,50 EUR

Operačný program

Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI

www.minedu.sk

Webové sídlo SO

www.mhsr.sk 

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail