Podmienky používania

Užívaním týchto stránok súhlasíte s týmito podmienkami.

Ak s nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím tento webový server.

Niektoré právne obmedzenia úvodných ustanovení

Prevádzkovateľ webového serveru, Vám dáva oprávnenie prehliadať a sťahovať materiály z tohto webového serveru výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, zachováte vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom serveri, nesmiete v žiadnom prípade upravovať, reprodukovať alebo verejne ukazovať, predvádzať či šíriť alebo inak užívať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel. Akékoľvek užívanie týchto materiálov na akomkoľvek inom webovom serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie užívať tento webový server je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.


Odmietnutie zodpovednosti

Materiály a služby poskytované na tomto webovom serveri sú poskytované "tak, ako sú", tzn. bez záruk akéhokoľvek druhu, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel či neporušovanie duševného vlastníctva. Záväzky spoločnosti týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované. Prevádzkovateľ ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softwaru a služieb na tomto webovom serveri. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prevádzať zmeny v materiáloch na tomto webovom serveri alebo zmeny služieb a cien v týchto materiáloch. Materiály a služby na tomto webovom serveri nemusia byť aktuálne a spoločnosť sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webovom serveri aktualizovať.


Obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ, jeho dodávatelia ani trenie strany spomenuté na tomto webovom serveri nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, ale bez obmedzenia, tých škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, strát dát alebo prerušenia obchodu) spôsobené užívaním, neschopnosťou užívať alebo na základe výsledkov užívania tohto webového serveru, akéhokoľvek serveru, na ktorý tento webový server odkazuje, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých webových serveroch, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akýchkoľvek právnych teórií a bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ bol alebo nebol na možnosť vzniku takýchto škôd upozornený. Ak užívanie materiálov, informácií, či služieb z tohto webového serveru bude mať za následok nutnosť údržby alebo opravy zariadenia či dát, ponesie všetky náklady s tým spojené.


Podmienky, ktorým sa užívateľ podriaďuje

Prevádzkovateľ od vás prostredníctvom tohto webového serveru nechce prijímať dôverné ani chránené informácie. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné správy, ktoré prenesiete alebo zašlete na tento webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Prevádzkovateľ nebude mať s takouto informáciou žiadne záväzky. Prevádzkovateľ a osoby ním poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať všetky takéto informácie, zvuky, texty a iné súčasti pre akékoľvek komerčné či nekomerčné účely.


Sledovanie prevádzky webového serveru

Prevádzkovateľ bude v záujme udržania požadovaných kvalitatívnych parametrov tohto webového serveru a poskytovaných služieb a v súvislosti s technologickou povahou prevádzky siete Internet monitorovať prevádzku svojich DNS, webových, databázových a poštovných serverov vrátane IP adries počítačov kontaktujúcich pomocou celosvetovej počítačovej siete Internet na tomto serveri a ďalej bude tieto informácie archivovať a vyhodnocovať, hlavne z dôvodu technického zabezpečenia prevádzky tohto webového serveru a rozširovania jeho služieb podľa ich skutočného využitia.

Zdieľajte nás cez

POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Facebook
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Twitter
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. | Zdieľajte nás cez Mail
🍪